Bolnička kuhinja, Zadar

a

Klijent: Opća bolnica Zadar
Realizacija: 2009.
Igor Pedišić

Nova zgrada kuhinje smještena je unutar kompleksa Opće bolnice Zadar, te slijedi ritam postojećih kamenih paviljona izgrađenih krajem 19. stoljeća prema zamisli arhitekta Kune Waidmanna. Veličina kamenih paviljona determinira tlocrtni gabarit nove kuhinje.

Glavni sadržaj zgrade je pogon centralne bolničke kuhinje u prizemlju, dok je na katu planirana izvedba restorana za osoblje bolnice, kao i bolnička biblioteka s predavaonicama. Dio kata zauzima komplicirani tehnološki pogon ventilacije te uređaja grijanja i hlađenja za sve sadržaje u zgradi.

Bez obzira na raznolike sadržaje koje udomljava, zgrada je projektirana kao jedinstvena cjelina uz upotrebu suvremenih materijala - betona, aluminija i stakla. Dominantni detalj na zgradi su strehe koje imaju svoje funkcionalno opravdanje i ujedno objedinjavaju sve sadržaje zgrade, prilično divergentne prema funkciji i organizaciji prostora.